ગુરુવાર, 10 નવેમ્બર, 2011

બંદા


સિયામિઝ ટ્વીન્સ
બે ધડ-બે મન - એક વિચાર


બે પ્યાલા પીધા ગઝલે ને, ચંદા પણ એવા ખીલ્યા છે
મદ ઊતાર્યો આ ગઝલે ને, બંદા પણ એવા ખીલ્યા છે

નાતો ના કો' ગઝલે તો પણ ,દઈ તારા ગણવાનું ઓઠું,
દોડ્યો દિલ ચીંધ્યા મઝલે ને! ફંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

 કવિ ટેટો કુમળો, અટવાયો,કોશેટો કરમાશે જાણી,
ગઝલો નીતરતી વડલે ને,કંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

 ટીકાકારોની બેધારી ,અણઘડ થારે* શબ્દથડ વેર્યુ,
ગઝલોની ગાંઠ્યુ ઉકલે ને,રંધા પણ એવા ખીલ્યા છે,

 ક્યાં ભેળી આવે છે છેલ્લે, નફરત તોટો, પ્રેમે સરભર,
 ચાલ્યો બાંધી  સત્ત્વ ગઝલે ને,ધંધા પણ એવા ખીલ્યા છે...

એક ધડ- એક મન- એક વિચાર


બે પ્યાલા પીધા ગઝલે ને,
મદ ઊતાર્યો આ ગઝલે ને,

નાતો ના કો' ગઝલે તો પણ ,
દોડ્યો દિલ ચીંધ્યા મઝલે ને! 

 કવિ ટેટો કુમળો, અટવાયો,
ગઝલો નીતરતી વડલે ને, 

 ટીકાકારોની બેધારી ,
ગઝલોની ગાંઠ્યુ ઉકલે ને,

 ક્યાં ભેળી આવે છે છેલ્લે,
 ચાલ્યો બાંધી  સત્ત્વ ગઝલે ને...

બીજુ ધડ-બીજુ મન- એ જ વિચાર


ચંદા પણ એવા ખીલ્યા છે
બંદા પણ એવા ખીલ્યા છે

દઈ તારા ગણવાનું ઓઠું,
ફંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

કોશેટો કરમાશે જાણી,
કંદા પણ એવા ખીલ્યા છે,

અણઘડ થારે* શબ્દથડ વેર્યુ,
રંધા પણ એવા ખીલ્યા છે,

નફરત તોટો, પ્રેમે સરભર,
ધંધા પણ એવા ખીલ્યા છે.
-નરેશ સાબલપરા


*થાર= સુથાર


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો