બુધવાર, 2 નવેમ્બર, 2011

કાના મા'તર વગરની યાદ...


કાના મા'તર વગરની યાદ...


નયન વહન,ન પળભર શયન, 
સ્મરણ જ,સતત ભડભડ દહન,

અડગ ન ડગ,બસ થરથર કર,
દ્ર્ઢ હ્રદય પણ ધકધક ધડકન,

અકળ વદન, ન શબ્દ વગ,
પ્રશ્ન જ, શબ્દ બકબક સહન,

ગરમ અશક, અધર અડચણ,
મન જ,અવ્યય ચડભડ જલન,

અત્તર સમ મદન સભર મન,
સમય જ,સ્મરણ ટકટક ચલન...

-નરેશ સાબલપરા

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો